Kalite Politikası

Mühendislik Fakültesi kalite güvence sistemi Mühendislik Fakültesi misyonunda belirtildiği gibi yenilikçi, yüksek kaliteli lisans ve lisansüstü eğitimi sağlayan, araştırma ve bilimsel faaliyetler yolu ile kişilerin ve ülkenin kalkınmasına katkısı olacak yeni bilgiler geliştirmek ve üretmek, gerekli mühendislik bilgi, beceri, meslek etiği ve bilimsel düşünce ile donanımlı mühendisler yetiştirmek hedefine ulaşabilmek için araştırma, eğitim ve yönetim kalitesinin artırılması prensiplerine dayanır. Bu kapsamda eğitim ve araştırma faaliyetlerine ayrı ayrı önem verilerek süreçler takip edilmekte ve izlenmektedir. Kurumsal olarak öncelikler ve tercihler 2017-2021 yıllarını kapsayan stratejik plan ve üniversitemizin iyi bir eğitim kurumu olmasının yanında bir araştırma üniversitesi olması hedefini destekleyici olacak şekilde belirlenmiştir.

Mühendislik Fakültesi misyon ve vizyonda belirtilen amaç ve hedeflere ulaşmak için uluslararası standartları göz önüne alarak mühendislik eğitiminde ve araştırmalarında yeni ve yaratıcı yaklaşımları  desteklemek ve sürekli gelişmesini sağlamak amacı üzerine kalite güvence politikalarını oluşturmakta ve izlemektedir. Birimin stratejileri, öncelikleri ve tercihleri, misyon, vizyon ve hedeflerle ilişkisi, 2017-2021 yıllarını kapsayan stratejik planda belirtilmiştir. “Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” çerçevesinde Fakültemiz 2017-2021 stratejik planı hazırlanmıştır. 2017-2021 yıllarını kapsayan stratejik planda eğitim-öğretim ve araştırma-geliştirme hedeflerinin tespit edilmesi ile birlikte bu hedeflere ulaşılmasına sağlayacak olan araçlarda belirlenmiştir. Fakültemiz stratejik planında amaç ve hedefe ulaşmak için her bir performans göstergesinin etkisi ve her bir performans göstergesi için mevcut durum tespit edilmiş ve stratejik plan boyunca beklenen performans değerleri, izleme sıklığı, raporlama sıklığı, sorumlu birim, işleri yapacak birimler ve stratejiler belirlenmiştir. Bütün amaçlar, hedefler ve ilgili performans göstergeleri ile detaylı bilgiye yakında yayınlanacak olan Mühendislik Fakültesi 2019 Faaliyet Raporundan ulaşılabilir. Stratejik planda ortaya konulan hedeflere ilişkin gerçekleşmelerin sistematik olarak takip edilmesi ve raporlanması yani izlenmesi için Birim Yıllık Faaliyet Raporları periyodik olarak hazırlanarak stratejik plan gerçekleşmeleri yıllık olarak raporlanmaktadır.