Duyurular

Çift anadal, yandal ve birimiçi geçişler için başvuru tarihleri: 

21-25 Ağustos 2017 Tarihleri Arası


ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL DİPLOMA PROGRAMI ESASLARI

“Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Birim İçi Geçiş, Çift Anadal, Yandal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” gereğince, Üniversitemiz Örgün ve İkinci Öğretimde Çift Anadal Programlarına kabul edilecek öğrencilerde aranılacak koşullar, gerekli belgeler ve son başvuru tarihi aşağıda belirtilmiştir.

A-BAŞVURU ŞARTLARI

1-   Çift Anadal Diploma Programına, anadal diploma programının en erken üçüncü yarıyılın başında, en geç ise dört yıllık programlarda beşinci yarıyılın başında, beş yıllık programlarda yedinci yarıyılın başında, altı yıllık programlarda ise dokuzuncu yarıyılın başında başvurabilir.
2-   Aynı anda birden fazla Çift Anadal Diploma Programına kayıt yaptırılamaz.
3-   İkinci öğretim öğrencileri, normal öğretim programlarını, normal öğretim öğrencileri de ikinci öğretim programlarını Çift Anadal Diploma Programı olarak seçebilirler.
4-   Öğrencinin Çift Anadal Diploma Programına başvurabilmesi için başvurduğu yarıyıla kadar Anadal diploma programındaki tüm dersleri almış ve başarmış olması,
5-   Anadal programındaki genel not ortalamasının 3.00 (üç)’ten az olmaması ve Anadal programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibariyle ilk yüzde yirmi içerisinde bulunması,
6-   Çift Anadal Diploma Programına başvurabilmek için Anadal diploma programına kayıt yaptırıldığı yıl ÖSYM tarafından yapılan sınavdan Çift Anadal Diploma Programı yapacağı programın en az o yılki taban puanına eşit ve aynı türden puan alınmış olması,
7-   Disiplin cezası almamış olması gerekir.


B-İSTENEN BELGELER

1-      Başvuru Dilekçesi,
2-      Onaylı Not Çizelgesi,                                                                                        
3-      Disiplin Cezası Almadığına İlişkin Belge (Transkriptte yazıyor ise gerekli değil),
4-      ÖSYS Sonuç Belgesi,


C- DİĞER ESASLAR

 1. Başvuru anında anadal diploma programındaki genel not ortalaması en az 100 üzerinden 70 olan ve anadal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibari ile en üst %20’sinde bulunan öğrenciler ikinci anadal diploma programına başvurabilirler. Ayrıca aşağıdaki şartlar uyarınca yükseköğretim kurumları kontenjan belirleyebilir ve öğrenciler de bu şartlar kapsamında başvuru yapabilir.   
          a)  Çift anadal yapacak öğrencilerin kontenjanı, anadal diploma programındaki genel not ortalaması en az 100 üzerinden 70 olmak şartıyla, anadal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması %20 oranından az olmamak üzere ilgili birim tarafından belirlenerek  üniversitemiz senatosunca karara bağlanır.
          b)  Hukuk, tıp ve sağlık programları ile mühendislik programları hariç olmak üzere, çift anadal yapılacak programların kontenjanları da programların kontenjanının %20’sinden az olmamak üzere ilgili birim tarafından belirlenerek üniversitemiz senatosunca karara bağlanır.
          c)  Anadal diploma programındaki genel not ortalaması en az 100 üzerinden 70 olan ancak anadal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibari ile en üst %20’sinde yer almayan öğrencilerden çift anadal yapılacak programın ilgili yıldaki taban puanından az olmamak üzere puana sahip olanlar da çift anadal programına başvurabilirler.”
 2. Çift Anadal Programlarına kabul edilen öğrencilerin eşdeğerlikleri kabul edilen dersleri ile İkinci Anadal programında alacakları dersler ilgili yarıyıl başına kadar belirlenerek ilan edilir.
 3. Bu esaslarda yer almayan konularda “Yüseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” gereğince uygulama yapılır.


ERCİYES ÜNİVERSİTESİ YANDAL PROGRAMI ESASLARI

“Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” gereğince Üniversitemiz Örgün ve İkinci Eğitim Programlarına Yandal yoluyla kabul edilecek öğrencilerde aranılacak koşullar, gerekli belgeler ve son başvuru tarihi aşağıda belirtilmiştir.

B-    BAŞVURU ŞARTLARI

 1. Başvurulan yarıyıla kadar olan lisans programındaki tüm dersleri almış ve başarmış olmak,
 2. En erken üçüncü, en geç altıncı yarıyılının başında başvurmak,
 3. Genel not ortalaması 2.50’den az olmamak,
 4. Başka bir Yandal Programına kayıtlı olmamak,
 5. Aynı Yandal Programından daha önce kaydı silinmemiş olmak,
 6. Disiplin cezası almamış olmak.

B-  İSTENEN BELGELER

5-      Başvuru Dilekçesi,

6-      Onaylı Not Çizelgesi,

7-      Disiplin Cezası Almadığına İlişkin Belge. (Transkriptte yazıyor ise gerekli değil)

C-  DİĞER ESASLAR

 1. Yandal kontenjanları ilgili fakülte yönetim kurulları tarafından belirlenir. 
 2. İkinci öğretim öğrencileri, normal öğretim programlarını, normal öğretim öğrencileri de ikinci öğretim programlarını Yandal Programı olarak seçebilirler.

3.  Bu esaslarda yer almayan konularda “Yüseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” gereğince uygulama yapılır.

D-  BAŞVURU VE SONUÇLARIN İLANI

 1. Başvurular ilgili fakülte dekanlığına yapılır. Eksik belge ile yapılan veya süresi içerisinde yapılmayan başvurular kabul edilmez ve postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

E-  DEĞERLENDİRME SONUÇLARI

Fakülteler, başvuruları ilgili kurullarında değerlendirerek sonuçları eğitim-öğretim başlamadan önce web sayfalarında ilan ederler.

 

Çiftanadal Programı

 

Bölüm Adı

Kontenjan Sayısı

 

 

ÖÖ

İÖ

 

Makina

15

15

 

Endüstriyel Tasarım

3

3

 

Enerji Sistemleri

3

3

 

Gıda

1

1

 

Harita

2

2

 

Çevre

13

13

 

Mekatronik

14

14

 

Bilgisayar

1

1

 

Tekstil

2

0

 

Elektrik-Elektronik

5

5

 

Biyomedikal Müh. 

3

3

 

Malzeme Bilimi Müh.

28

0

 

İnşaat

4

4

 

Endüstri Mühendisliği

10

10

 

 

Yandal Programı

Bölüm Adı

Kontenjan Sayısı

 

ÖÖ

İÖ

Makina Mühendisliği

15

15

Endüstriyel Tasarım Müh.

3

3

Enerji Sistemleri

3

3

Gıda

1

1

Harita

2

2

Çevre

13

13

Mekatronik

14

14

Bilgisayar

1

1

Tekstil

2

0

Elektrik-Elektronik

4

4

Biyomedikal Müh. 

6

6

Malzeme Bilimi Müh.

28

0

İnşaat

4

4

Endüstri Mühendisliği

10

10

Kurum içi Yatay Geçiş

Kontenjan Sayısı

Kontenjan Sayısı

Bölüm Adı

ÖÖ

İÖ

Makina Mühendisliği

0

0

Endüstriyel Tasarım Müh.

2

2

Enerji Sistemleri

0

0

Gıda

2

2

Harita

1

1

Mekatronik

1

1

Bilgisayar

0

0

Tekstil

2

0

Elektrik-Elektronik

3

3

Malzeme Bilimi Müh.

2

0

İnşaat

2

2

Çevre Mühendisliği

2

2

Biyomedikal Müh. 

3. Yarıyıl = 2 kişi

3. Yarıyıl = 2 kişi

 

5. Yarıyıl = 1 Kişi

5. Yarıyıl = 1 Kişi

 

 

 

Endüstri Mühendisliği

3. Yarıyıl = 2 kişi

3. Yarıyıl = 2 kişi

 

5. Yarıyıl = 2 Kişi

5. Yarıyıl = 2 Kişi

ÇİFT ANADAL, YANDAL VE BİRİMİÇİ GEÇİŞLER SIKÇA SORULAN SORULAR

SORU 1: Çift Anadal Lisans Programı ne demektir?

CEVAP 1: Üniversitemiz başarılı öğrencilerin, aynı zamanda başka bir bölüm veya birimin eğitim-öğretim programına devam ederek ikinci bir lisans diploması almalarına imkân sağlamaktadır. Bu o anlama gelmektedir.

SORU 2: Bu programlara başvurabilmek için şartlar nelerdir?

CEVAP 2: Üniversiteye girdiğinizde almış olduğunuz puan, çift anadal olarak devam etmek istediğiniz programın o tarihteki en düşük puanından daha yüksek olmalıdır. Puan türlerinin de aynı olması gerekir. Ayrıca not ortalamanızın 3.00’dan yüksek olması da bir diğer şarttır.

SORU 3: Ne kadar ders almalıyım?

CEVAP 3: Ortak dersler dışında Bölümün hazırladığı eğitim-öğretim planında belirlediği derslerin tümünü başarmalısınız.

SORU 4: Esas program ile çift anadal lisans programı dersleri ve sınavları çakışırsa ne yapabiliriz?

CEVAP 4: Normalde ilgili bölümler işbirliği yaparak bu çakışmaları önlemeye çalışırlar, fakat zaruri durumlarda sonucuna katlanmak durumundasınız.

SORU 5: Hangi programın harcını yatıracağız?

CEVAP 5: Esas programınızdan başka ayrıca devam edeceğiniz çift anadal lisans programının da harcını yatırmak zorundasınız.

SORU 6: Çift anadal lisans programını okumanın ne faydası var?

CEVAP 6: Mezuniyet sonrasında iş bulmak artık çok kolay değil. Bu yüzden başkalarından farklı olarak ikinci bir diplomaya sahip olmanız sizin tercih edilmenizi sağlayabilir.

SORU 7: Birimiçi geçiş nedir?

CEVAP 7: Şu anda okumakta olduğunuz bölüm yerine aynı puan türüyle öğrenci alan bir başka bölüme geçiş yapabilmeniz anlamına gelir.

SORU 8: Birimiçi geçiş Şartı nedir?

CEVAP 8: İkinci sınıfa geçtiğinizde, not ortalamanız en az 2.00, okumakta olduğunuz bölümü kazandığınız yıldaki puanınız da, geçmek istediğiniz bölümü kazanan en düşük puanlı öğrenciden yüksek olmalıdır. Fakültemizde bu uygulama YÖK’ün iznine tabidir.

SORU 9: Yandal nedir?

CEVAP 9: Bir diploma programına kayıtlı öğrencinin öngörülen şartları taşıması kaydıyla, aynı yükseköğretim kurumu içinde başka bir diploma programı kapsamında belirli bir konuya yönelik sınırlı sayıda dersi almak suretiyle, diploma yerine geçmeyen bir belge (yandal sertifikası) alabilmelerini sağlayan programdır.


SORU10: Yandal Şartı nedir?

CEVAP 10: Öğrenciler, yandal programına anadal lisans programının en erken üçüncü, en geç altıncı yarıyılın başında başvurabilir.
Yandal programına, başvurduğu yarıyıla kadar aldığı lisans programındaki tüm kredili dersleri başarıyla tamamlamış olan öğrenciler başvurabilir .
 Ayrıca not ortalamanızın 2.50’dan yüksek olması da bir diğer şarttır.